4. Czy istniejące użytki leśne, przeznaczane w planie miejscowym do adaptacji jako tereny rekreacyjno-parkowe, ale inne niż planistyczne lasy (LS), powinny być uwzględniane przy planistycznym ustalaniu zabudowy w ich sąsiedztwie?

2010-07-02 14:34

Opinia Redakcji Portalu:

Jeśli jest to istniejący drzewostan leśny należy określić nieprzekraczalną linię zabudowy wynikającą z wymogów ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.