17. Czy nieprawidłowa treść załącznika do uchwały, dotyczącego kwestii rozpatrzenia przez radę gminy uwag do projektu planu miejscowego (art. 20 ust.1 ustawy) może być przyczyną stwierdzenia nieważności uchwalonego planu miejscowego?

2010-07-14 13:33

Opinia Redakcji Portalu: 

Na początek istotna uwaga generalna: w art. 20 ust.1 ustawy planistycznej jest mowa o uchwale rady gminy kończącej procedurę planistyczną tj. uchwalającą plan miejscowy.
Zgodnie z kompleksowym odczytaniem przepisów ustawy planistycznej, regulujących kwestię etapów procedury planistycznej, rozstrzygnięcie rady gminy, o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy może zawierać jedynie wykaz uwag nieuwzględnionych przez radę a jednocześnie wyłącznie spośród tych, które nie zostały wcześniej uwzględnione przez wójta.
Zdarza się dość często, że w takim załączniku umieszczane są także wykazy uwag częściowo uwzględnionych lub uwzględnionych całkowicie przez radę.
Rada gminy ma oczywiście prawo uwzględnić w części lub w całości uwagi odrzucone wcześniej przez wójta - taka decyzja rady oznacza jednak konieczność wykonania tego „uwzględnienia” przez organ sporządzający plan miejscowy czyli przez wójta – a więc ponowienia w niezbędnym zakresie procedury planistycznej.
Jeśli zaś, co również ma niekiedy miejsce, „uwzględnienie” zostało przeprowadzone prawidłowo przed uchwaleniem planu miejscowego – wtedy nieprawidłowa jest tylko treść załącznika, co może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa.
W sytuacji, gdy załącznik do uchwały uchwalającej plan miejscowy zawiera także wykazy uwag częściowo uwzględnionych lub uwzględnionych całkowicie przez radę, ale takie stanowisko rady jeszcze nie zostało „wykonane” przez wójta, świadczy to o naruszeniu procedury sporządzania planu miejscowego i w konsekwencji stanowi podstawę do stwierdzenia przez organ nadzoru lub sąd administracyjny nieważności całej uchwały.
 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.