15. Czy zaopiniowanie „pozytywne pod warunkiem” jest zaopiniowaniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej?

2010-07-14 13:31

Opinia Redakcji Portalu: 

Opinia, w przeciwieństwie do uzgodnienia, które musi mieć formę jednoznacznej akceptacji, może mieć charakter złożony i niejednoznaczny - może być np. częściowo negatywna a częściowo pozytywna.
Ale niezależnie od negatywnego czy pozytywnego nacechowania musi być wyrażona!
Dość dobrym sposobem na zobrazowanie tytułowego problemu jest konkretny przykład: oto w wykazie uzyskanych opinii gmina umieszcza stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt planu ale „pod warunkiem”.
„Warunkiem” w tym konkretnym przypadku jest uprzednie wprowadzenie do treści ustaleń planistycznych wszystkich zaleceń prognozy oddziaływania na środowisko ograniczających lub eliminujących negatywny wpływ ustaleń planu na zdrowie i życie ludzi.
W istocie oznacza to, że przedłożony do zaopiniowania projekt planu takich (wymaganych na podstawie przepisów odrębnych) zaleceń nie zawierał. Nie było „segmentu”, który podlega opiniowaniu przez PPIS – nie mogło więc być opinii tego organu. Trudno bowiem opiniować coś czego nie ma.
„Pozytywna warunkowo” opinia PPIS jest więc w tym przypadku tylko jednym z etapów współpracy organu opiniującego z gminą w zakresie końcowego zaopiniowania przedkładanego projektu planu miejscowego.
Należało więc „dokończyć” projekt takiego planu i powtórnie przedłożyć do zaopiniowania - bo tylko opinia bezwarunkowa (obojętnie: negatywna czy pozytywna) może być przedmiotem dalszego procedowania a w przypadku opinii negatywnej przedmiotem dalszych rozważań wójta/burmistrza/prezydenta: uwzględnić czy nie uwzględnić?
Ale o tym w pytaniu następnym.
 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.