Archiwum artykułów

19. Jak plan miejscowy powinien traktować ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, jeśli zawarte w nich parametry zabudowy i zagospodarowania są ewidentnie niezgodne ze studium?

2011-04-19 22:13
Pytanie: Wydano decyzję o WZ niezgodną z zapisami studium uikzp. Na jej podstawie wydano decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu o parametrach znacząco niezgodnych z zapisami studium, decyzja ta stała się ostateczna i prawomocna. Organ sporządzający projekt planu miejscowego konsekwentnie odmawia...

18. Czy "zerowa" stawka renty planistycznej jest zgodna z prawem?

2010-07-20 15:07
Opinia Redakcji Portalu:  Problematyka sposobu i zakresu ustalania wielkości jednorazowej opłaty na rzecz gminy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego), czyli tzw. „renty planistycznej” a w szczególności tytułowa kwestia stawki „zerowej” została już dość...

17. Czy nieprawidłowa treść załącznika do uchwały, dotyczącego kwestii rozpatrzenia przez radę gminy uwag do projektu planu miejscowego (art. 20 ust.1 ustawy) może być przyczyną stwierdzenia nieważności uchwalonego planu miejscowego?

2010-07-14 13:33
Opinia Redakcji Portalu:  Na początek istotna uwaga generalna: w art. 20 ust.1 ustawy planistycznej jest mowa o uchwale rady gminy kończącej procedurę planistyczną tj. uchwalającą plan miejscowy. Zgodnie z kompleksowym odczytaniem przepisów ustawy planistycznej, regulujących kwestię etapów...

16. Czy ogólne zasady odnoszące się do opinii (jako niewiążących), dopuszczające możliwość ich nieuwzględnienia, mają zastosowanie w procedurze sporządzania planu miejscowego?

2010-07-14 13:32
Opinia Redakcji Portalu:  Odpowiedź na to pytanie wymaga uprzedniego zdefiniowania rodzajów opinii występujących w procedurze sporządzania planu miejscowego. Generalnie występują dwa typy opinii: typ pierwszy jest najczęściej odniesieniem się organu opiniującego do rozwiązań stricte...

15. Czy zaopiniowanie „pozytywne pod warunkiem” jest zaopiniowaniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej?

2010-07-14 13:31
Opinia Redakcji Portalu:  Opinia, w przeciwieństwie do uzgodnienia, które musi mieć formę jednoznacznej akceptacji, może mieć charakter złożony i niejednoznaczny - może być np. częściowo negatywna a częściowo pozytywna. Ale niezależnie od negatywnego czy pozytywnego nacechowania musi być...

14. Czy „uzgodnienie warunkowe” jest uzgodnieniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej?

2010-07-14 13:30
Opinia Redakcji Portalu:  Stanowisko organu uzgadniającego zawierające uzgodnienie pozytywne pod warunkiem spełnienia określonych wymogów nie może być uznane za wypełnienie obowiązku uzyskania akceptacji „uzgadniacza” dla określonych rozwiązań planistycznych zawartych w projekcie planu...

13. Jak interpretować art. 14 ust. 3 ustawy opizp, określający, że: "Plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium."

2010-07-06 10:23
Opinia Redakcji Portalu:  Przepis ten jest próbą (niezbyt szczęśliwą ) przeciwdziałania "epidemii" dotychczasowych "jednodziałkowych" planów miejscowych rzeczywiście nie mających wiele wspólnego z planowaniem przestrzennym. Próba "poprawienia" przepisów zakończyła się  jednak...

12. Funkcje mieszane w planie miejscowym - jak interpretować takie zapisy?

2010-07-06 09:24
Opinia Redakcji Portalu:  Najczęściej spotykane przypadki to: 1. Funkcja podstawowa i uzupełniająca 2. Kilka funkcji równorzędnych W pierwszym przypadku możliwa jest wyprzedzająca realizacja funkcji uzupełniającej ale tylko w sposób i w zakresie umożliwiającym w przyszłości realizację funkcji...

11. Czy na obszarze wyznaczonym w planie miejscowym jako tereny rolne (R) można budować?

2010-07-06 09:03
Opinia Redakcji Portalu:  Generalnie - jeśli w planie miejscowym nie ma wyraźnie sformułowanego zakazu zabudowy - można budować wszelkie obiekty związane z wyznaczoną funkcją terenu. Szczegółowy katalog określa art. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

10. Czy można zmienić granice planu, określone w uchwale intencyjnej, na etapie sporządzania tego planu ?

2010-07-05 12:59
Opinia Redakcji Portalu:  Można pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą przedmiotu planu a są jedynie jego doprecyzowaniem na etapie sporządzania. 
Wpisy: 1 - 10 z 19
1 | 2 >>