STREFA TRUDNYCH PYTAŃ

19. Jak plan miejscowy powinien traktować ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, jeśli zawarte w nich parametry zabudowy i zagospodarowania są ewidentnie niezgodne ze studium?

2011-04-19 22:13
Pytanie: Wydano decyzję o WZ niezgodną z zapisami...

18. Czy "zerowa" stawka renty planistycznej jest zgodna z prawem?

2010-07-20 15:07
Opinia Redakcji Portalu:  Problematyka...

17. Czy nieprawidłowa treść załącznika do uchwały, dotyczącego kwestii rozpatrzenia przez radę gminy uwag do projektu planu miejscowego (art. 20 ust.1 ustawy) może być przyczyną stwierdzenia nieważności uchwalonego planu miejscowego?

2010-07-14 13:33
Opinia Redakcji Portalu:  Na początek...

16. Czy ogólne zasady odnoszące się do opinii (jako niewiążących), dopuszczające możliwość ich nieuwzględnienia, mają zastosowanie w procedurze sporządzania planu miejscowego?

2010-07-14 13:32
Opinia Redakcji Portalu:  Odpowiedź na to...

15. Czy zaopiniowanie „pozytywne pod warunkiem” jest zaopiniowaniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej?

2010-07-14 13:31
Opinia Redakcji Portalu:  Opinia, w...

14. Czy „uzgodnienie warunkowe” jest uzgodnieniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej?

2010-07-14 13:30
Opinia Redakcji Portalu:  Stanowisko organu...

13. Jak interpretować art. 14 ust. 3 ustawy opizp, określający, że: "Plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium."

2010-07-06 10:23
Opinia Redakcji Portalu:  Przepis ten jest...

12. Funkcje mieszane w planie miejscowym - jak interpretować takie zapisy?

2010-07-06 09:24
Opinia Redakcji Portalu:  Najczęściej...

11. Czy na obszarze wyznaczonym w planie miejscowym jako tereny rolne (R) można budować?

2010-07-06 09:03
Opinia Redakcji Portalu:  Generalnie - jeśli...

10. Czy można zmienić granice planu, określone w uchwale intencyjnej, na etapie sporządzania tego planu ?

2010-07-05 12:59
Opinia Redakcji Portalu:  Można pod...

9. Kiedy pozytywne rozpatrzenie wniosków do projektu planu wymaga powtórzenia procedury planistycznej?

2010-07-05 12:58
Opinia Redakcji Portalu:   Zawsze....

8. Czym różni się formalny brak opinii do projektu planu od nieuwzględnienia opinii negatywnej?

2010-07-05 12:57
Opinia Redakcji...

7. Czy organ nadzoru i sąd administracyjny mają prawo stwierdzić nieważność tylko części ustaleń planistycznych jeśli są one integralnie związane z rozwiązaniami merytorycznymi?

2010-07-05 12:56
Opinia Redakcji Portalu: Stwierdzenie nieważności...

6. Czy temu samemu podmiotowi można wydać nowe warunki zabudowy jeśli przedmiot wniosku jest identyczny ze „starym” wnioskiem, na podstawie którego już ustalono warunki zabudowy dla danej działki?

2010-07-05 12:53
Opinia Redakcji Portalu:  Kluczowym w tej...

5. Czy przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu analiza zainwestowania w tzw. obszarze analizowanym powinna obejmować istniejące samowole budowlane?

2010-07-03 14:38
Opinia Redakcji Portalu:  Analiza...

4. Czy istniejące użytki leśne, przeznaczane w planie miejscowym do adaptacji jako tereny rekreacyjno-parkowe, ale inne niż planistyczne lasy (LS), powinny być uwzględniane przy planistycznym ustalaniu zabudowy w ich sąsiedztwie?

2010-07-02 14:34
Opinia Redakcji Portalu: Jeśli jest to istniejący...

3. Czy w decyzji o warunkach zabudowy można narzucić inwestorowi ilość kondygnacji budynku, większą, niż sobie tego życzy?

2010-07-02 13:12
Opinia Redakcji Portalu: Tak - ale tylko w...

2. Czy gmina przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru jest związana treścią wydanych na tym obszarze decyzji o pozwoleniu na budowę?

2010-07-02 12:54
Opinia Redakcji Portalu: Tak - jeśli wydane...

1. Czy można uchwalić plan miejscowy dla mniejszego obszaru niż określony w uchwale intencyjnej?

2010-07-02 12:20
Opinia Redakcji Portalu: Można - warunkiem...